ทรงแสดงธรรม
เพราะเห็นความจำเป็นของสัตว์บางพวก

พระสูตร


 


หลังปรินิพพาน เทวดาและมนุษย์
จะไม่เห็นตถาคตอีก

พระสูตร


 


ไม่ทรงมีความลับ
ที่ต้องให้ใครช่วยปกปิด

พระสูตร
1
Create by buddha-quote.com