การวางจิต
เมื่อถูกตำหนิ หรือถูกสรรเสริญ

พระสูตร


 


โลกธรรม ๘ ประการนี้
ย่อมหมุนไปตามโลก

พระสูตร
1
Create by buddha-quote.com