โลกธรรม ๘ ประการนี้
ย่อมหมุนไปตามโลกภิกษุทั้งหลาย
โลกธรรม ๘ ประการนี้
ย่อมหมุนไปตามโลก
และโลกย่อมหมุนไปตามโลกธรรม ๘ ประการ

๘ ประการอะไรบ้าง คือ

ลาภ ความเสื่อมลาภ
ยศ ความเสื่อมยศ
นินทา สรรเสริญ
สุข ทุกข์ภิกษุทั้งหลาย
โลกธรรม ๘ ประการนี้แล
ย่อมหมุนไปตามโลก
และโลกย่อมหมุนไปตามโลกธรรม ๘ ประการนี้

มีลาภ เสื่อมลาภ
มียศ เสื่อมยศ
นินทา สรรเสริญ
สุข และทุกข์

แปดอย่างนี้
เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงในหมู่มนุษย์
ไม่ยั่งยืน มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา

ผู้มีปัญญา มีสติ
รู้ความข้อนี้แล้ว
ย่อมเพ่งอยู่ในความแปรปรวนเป็นธรรมดาของโลกธรรมนั้น

ธรรมอันน่าปรารถนา
ย่อมย่ำยีจิตของท่านไม่ได้

ท่านย่อมไม่ยินร้าย
ต่อธรรมอันไม่น่าปรารถนา

ท่านขจัดความยินดี
และความยินร้ายเสียได้จนไม่เหลืออยู่
และทราบทางอันปราศจากธุลี ไม่มีความเศร้าโศก

เป็นผู้ถึงฝั่งแห่งภพ
ย่อมรู้แจ้งชัดได้อย่างถูกต้อง


( บาลี – อฏฺฐก. อํ. ๒๓/๑๕๘-๑๕๙/๙๕ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com