ธรรมอันไม่เป็นที่สบาย
แก่ผู้น้อมไปแล้วในนิพพาน

พระสูตร

1
Create by buddha-quote.com