กองอกุศลที่แท้จริงดูกรภิกษุทั้งหลาย !
เมื่อจะกล่าวว่ากองอกุศล จะกล่าวให้ถูก
ต้องกล่าวถึง นิวรณ์ห้า


เพราะว่ากองอกุศลทั้งสิ้นนี้
ได้แก่ นิวรณ์ห้านิวรณ์ห้า เป็นไฉน ? คือ


กามฉันทนิวรณ์ ๑

พยาบาทนิวรณ์ ๑

ถีนมิทธนิวรณ์ ๑

อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ ๑

วิจิกิจฉานิวรณ์ ๑

ดูกรภิกษุทั้งหลาย !
เมื่อจะกล่าวว่ากองอกุศล จะกล่าวให้ถูก
ต้องกล่าวถึง นิวรณ์ห้าเหล่านี้


เพราะกองอกุศลทั้งสิ้นนี้
ได้แก่ นิวรณ์ห้า( บาลี – มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๙๖/๖๙๖ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com