กองกุศลที่แท้จริงดูกรภิกษุทั้งหลาย !
เมื่อจะกล่าวว่ากองกุศล จะกล่าวให้ถูก
ต้องกล่าวถึง สติปัฏฐานสี่

เพราะว่ากองกุศลทั้งสิ้น
ได้แก่ สติปัฏฐานสี่

สติปัฏฐานสี่ เป็นไฉน ?

ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย

ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย

ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย

ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียดูกรภิกษุทั้งหลาย !
เมื่อจะกล่าวว่ากองกุศล จะกล่าวให้ถูก
ต้องกล่าวถึงสติปัฏฐานสี่

เพราะว่ากองกุศลทั้งสิ้นนี้
ได้แก่ สติปัฏฐานสี่


( บาลี – มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๔๘-๒๔๙/๘๒๖ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com