กองอกุศลที่แท้จริงดูกรภิกษุทั้งหลาย !
เมื่อจะกล่าวว่ากองอกุศล จะกล่าวให้ถูก
ต้องกล่าวถึง นิวรณ์ห้า

เพราะว่ากองอกุศลทั้งสิ้นนี้
ได้แก่ นิวรณ์ห้า

นิวรณ์ห้า เป็นไฉน ? คือ

กามฉันทนิวรณ์ ๑

พยาบาทนิวรณ์ ๑

ถีนมิทธนิวรณ์ ๑

อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ ๑

วิจิกิจฉานิวรณ์ ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย !
เมื่อจะกล่าวว่ากองอกุศล จะกล่าวให้ถูก
ต้องกล่าวถึง นิวรณ์ห้าเหล่านี้

เพราะกองอกุศลทั้งสิ้นนี้
ได้แก่ นิวรณ์ห้า


( บาลี – มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๙๖/๖๙๖ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com