รูปภิกษุทั้งหลาย !
คนทั่วไปกล่าวกันว่า รูป
เพราะอาศัยความหมายอะไรเล่า ?


ภิกษุทั้งหลาย !
เพราะกิริยาที่แตกสลายได้มีอยู่ในสิ่งนั้น
ดังนั้น สิ่งนั้นจึงถูกเรียกว่า รูปสิ่งนั้นแตกสลายได้เพราะอะไร ?


สิ่งนั้นแตกสลายได้
เพราะความเย็นบ้าง


แตกสลายได้
เพราะความร้อนบ้าง


แตกสลายได้
เพราะความหิวบ้าง


แตกสลายได้
เพราะความกระหายบ้าง


แตกสลายได้
เพราะถูกต้องกับเหลือบ ยุง ลม แดด
และสัตว์เลื้อยคลานบ้าง ดังนี้เป็นต้นภิกษุทั้งหลาย !
เพราะกิริยาที่แตกสลายได้มีอยู่ในสิ่งนั้น
ดังนั้น สิ่งนั้นจึงถูกเรียกว่า รูป( บาลี – ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๐๕-๑๐๖/๑๕๙ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com