อัสสาทะ อาทีนวะ
และนิสสรณะ ( รูป )ภิกษุทั้งหลาย !
สุข โสมนัสใด ๆ ที่อาศัยรูปแล้วเกิดขึ้น


สุข โสมนัส นี้แล
เป็นอัสสาทะของรูป
รูปไม่เที่ยง เป็นทุกข์
มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ด้วยอาการใด ๆ


อาการนี้แล
เป็นอาทีนวะของรูป
การนำออกเสียได้ซึ่งความกำหนัด
ด้วยอำนาจความพอใจในรูป


การละเสียได้ซึ่งความกำหนัด
ด้วยอำนาจความพอใจในรูป ด้วยอุบายใด ๆ


อุบายนี้แล
เป็นนิสสรณะจากรูป


( บาลี – ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๔-๓๕/๕๙ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com