นามรูปภิกษุทั้งหลาย !
ก็ นามรูป เป็นอย่างไรเล่า ?

เวทนา
สัญญา
เจตนา
ผัสสะ
มนสิการ
นี้เรียกว่านาม

มหาภูตทั้งสี่ด้วย
รูปที่อาศัยมหาภูตทั้งสี่ด้วย นี้เรียกว่ารูป

นามนี้ด้วย รูปนี้ด้วย ย่อมมีอยู่อย่างนี้

ภิกษุทั้งหลาย !
นี้เรียกว่า นามรูปความก่อขึ้นพร้อมแห่งนามรูป ย่อมมี
เพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งวิญญาณ

ความดับไม่เหลือแห่งนามรูป ย่อมมี
เพราะความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณ

มรรคอันประกอบด้วย
องค์แปดอันประเสริฐนั่นเอง

เป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่ง
ความดับไม่เหลือแห่งนามรูป

ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ

( สัมมาทิฏฐิ )
ความเห็นชอบ

( สัมมาสังกัปปะ )
ความดำริชอบ

( สัมมาวาจา )
วาจาชอบ

( สัมมากัมมันตะ )
การงานชอบ

( สัมมาอาชีวะ )
อาชีวะชอบ

( สัมมาวายามะ )
ความเพียรชอบ

( สัมมาสติ )
ความระลึกชอบ

( สัมมาสมาธิ )
ความตั้งใจมั่นชอบ


( บาลี – นิทาน. สํ. ๑๖/๕๐-๕๑/๘๙ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com