อบรมจิตเสมอด้วยธาตุห้าดูกรราหุล !
เธอจงเจริญภาวนาเสมอด้วยแผ่นดินเถิด
เพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาเสมอด้วยแผ่นดินอยู่
ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจ
ที่เกิดขึ้นแล้ว จักไม่ครอบงำจิตได้

ดูกรราหุล !
เปรียบเหมือนคนทั้งหลาย
ทิ้งของสะอาดบ้าง ไม่สะอาดบ้าง
คูถบ้าง มูตรบ้าง น้ำลายบ้าง
น้ำหนองบ้าง เลือดบ้าง ลงที่แผ่นดิน

แผ่นดินจะอึดอัดหรือระอา
หรือเกลียดของนั้นก็หาไม่ ฉันใด

เธอจงเจริญภาวนาเสมอด้วยแผ่นดิน ฉันนั้นแล
เพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาเสมอด้วยแผ่นดินอยู่
ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจ
ที่เกิดขึ้นแล้ว จักไม่ครอบงำจิตได้ดูกรราหุล !
เธอจงเจริญภาวนาเสมอด้วยน้ำเถิด
เพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาเสมอด้วยน้ำอยู่
ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจ
ที่เกิดขึ้นแล้ว จักไม่ครอบงำจิตได้

ดูกรราหุล !
เปรียบเหมือนคนทั้งหลาย
ล้างของสะอาดบ้าง ของไม่สะอาดบ้าง
คูถบ้าง มูตรบ้าง น้ำลายบ้าง
น้ำหนองบ้าง เลือดบ้าง ลงในน้ำ

น้ำจะอึดอัดหรือระอา
หรือเกลียดของนั้นก็หาไม่ ฉันใด

เธอจงเจริญภาวนาเสมอด้วยน้ำ ฉันนั้นแล
เพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาเสมอด้วยน้ำอยู่
ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจ
ที่เกิดขึ้นแล้ว จักไม่ครอบงำจิตได้ดูกรราหุล !
เธอจงเจริญภาวนาเสมอด้วยไฟเถิด
เพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาเสมอด้วยไฟอยู่
ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจ
ที่เกิดขึ้นแล้ว จักไม่ครอบงำจิตได้

ดูกรราหุล !
เปรียบเหมือนไฟ
ที่เผาของสะอาดบ้าง ของไม่สะอาดบ้าง
คูถบ้าง มูตรบ้าง น้ำลายบ้าง
น้ำหนองบ้าง เลือดบ้าง

ไฟจะอึดอัดหรือระอา
หรือเกลียดของนั้นก็หาไม่ ฉันใด

เธอจงเจริญภาวนาเสมอด้วยไฟ ฉันนั้นแล
เพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาเสมอด้วยไฟอยู่
ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจ
ที่เกิดขึ้นแล้ว จักไม่ครอบงำจิตได้ดูกรราหุล !
เธอจงเจริญภาวนาเสมอด้วยลมเถิด
เพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาเสมอด้วยลมอยู่
ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจ
ที่เกิดขึ้นแล้ว จักไม่ครอบงำจิตของเธอได้

ดูกรราหุล !
เปรียบเหมือนลม
ย่อมพัดต้องของสะอาดบ้าง ของไม่สะอาดบ้าง
คูถบ้าง มูตรบ้าง น้ำลายบ้าง
น้ำหนองบ้าง เลือดบ้าง

ลมจะอึดอัดหรือระอา
หรือเกลียดของนั้นก็หาไม่ ฉันใด

เธอจงเจริญภาวนาเสมอด้วยลม ฉันนั้น
เพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาเสมอด้วยลมอยู่
ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจ
ที่เกิดขึ้นแล้ว จักไม่ครอบงำจิตได้ดูกรราหุล !
เธอจงเจริญภาวนาเสมอด้วยอากาศเถิด
เพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาเสมอด้วยอากาศอยู่
ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจ
ที่เกิดขึ้นแล้ว จักไม่ครอบงำจิตได้

ดูกรราหุล !
เปรียบเหมือนอากาศไม่ตั้งอยู่ในที่ไหน ๆ ฉันใด

เธอจงเจริญภาวนาเสมอด้วยอากาศ ฉันนั้นแล
เพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาเสมอด้วยอากาศอยู่
ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจ
ที่เกิดขึ้นแล้ว จักไม่ครอบงำจิตได้


( บาลี – ม. ม. ๑๓/๑๓๘-๑๔๐/๑๔๐-๑๔๔ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com