อุปาทานกับอุปาทานขันธ์
มิใช่อันเดียวกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !
อุปาทานกับอุปาทานขันธ์ห้านั้น
อย่างเดียวกันหรือ ?

หรือว่าอุปาทาน
เป็นอื่นไปจากอุปาทานขันธ์ห้า ?ภิกษุ !
อุปาทานกับอุปาทานขันธ์ห้านั้น
ไม่ใช่อย่างเดียวกัน

แต่อุปาทานนั้น ก็ไม่ได้มีในอื่น
นอกไปจากอุปาทานขันธ์ห้าภิกษุ !
ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจ
ในอุปาทานขันธ์ห้า นั่นแล

เป็นตัวอุปาทาน
ในอุปาทานขันธ์ห้า นั้น


( บาลี – อุปริ. ม. ๑๔/๑๐๑-๑๐๒/๑๒๑ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com