ขันธ์ห้า และอุปาทานขันธ์ห้าภิกษุทั้งหลาย !
เราจักแสดงขันธ์ห้า
และอุปาทานขันธ์ห้า

เธอทั้งหลายจงฟังภิกษุทั้งหลาย !
ก็ขันธ์ห้าเป็นอย่างไร ?

ภิกษุทั้งหลาย !

รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง
ทั้งที่เป็นอดีต
อนาคตหรือปัจจุบันก็ตาม
เป็นภายในหรือภายนอกก็ตาม
หยาบหรือละเอียดก็ตาม
เลวหรือประณีตก็ตาม
อยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม

นี้เรียกว่า รูปขันธ์ภิกษุทั้งหลาย !

เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง
ทั้งที่เป็นอดีต
อนาคตหรือปัจจุบันก็ตาม
เป็นภายในหรือภายนอกก็ตาม
หยาบหรือละเอียดก็ตาม
เลวหรือประณีตก็ตาม
อยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม

นี้เรียกว่า เวทนาขันธ์ภิกษุทั้งหลาย !

สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง
ทั้งที่เป็นอดีต
อนาคตหรือปัจจุบันก็ตาม
เป็นภายในหรือภายนอกก็ตาม
หยาบหรือละเอียดก็ตาม
เลวหรือประณีตก็ตาม
อยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม

นี้เรียกว่า สัญญาขันธ์ภิกษุทั้งหลาย !

สังขารอย่างใดอย่างหนึ่ง
ทั้งที่เป็นอดีต
อนาคตหรือปัจจุบันก็ตาม
เป็นภายในหรือภายนอกก็ตาม
หยาบหรือละเอียดก็ตาม
เลวหรือประณีตก็ตาม
อยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม

นี้เรียกว่า สังขารขันธ์ภิกษุทั้งหลาย !

วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง
ทั้งที่เป็นอดีต
อนาคตหรือปัจจุบันก็ตาม
เป็นภายในหรือภายนอกก็ตาม
หยาบหรือละเอียดก็ตาม
เลวหรือประณีตก็ตาม
อยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม

นี้เรียกว่า วิญญาณขันธ์

ภิกษุทั้งหลาย !
เหล่านี้เรียกว่า ขันธ์ห้าภิกษุทั้งหลาย !
ก็อุปาทานขันธ์ห้าเป็นอย่างไร ?

ภิกษุทั้งหลาย !

รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง
ทั้งที่เป็นอดีต
อนาคตหรือปัจจุบันก็ตาม
เป็นภายในหรือภายนอกก็ตาม
หยาบหรือละเอียดก็ตาม
เลวหรือประณีตก็ตาม
อยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม
อันเป็นไปกับด้วยอาสวะ เป็นปัจจัยแก่อุปาทาน

นี้เรียกว่า
อุปาทานขันธ์ คือรูปภิกษุทั้งหลาย !

เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง
ทั้งที่เป็นอดีต
อนาคตหรือปัจจุบันก็ตาม
เป็นภายในหรือภายนอกก็ตาม
หยาบหรือละเอียดก็ตาม
เลวหรือประณีตก็ตาม
อยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม
อันเป็นไปกับด้วยอาสวะ เป็นปัจจัยแก่อุปาทาน

นี้เรียกว่า
อุปาทานขันธ์ คือเวทนาภิกษุทั้งหลาย !

สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง
ทั้งที่เป็นอดีต
อนาคตหรือปัจจุบันก็ตาม
เป็นภายในหรือภายนอกก็ตาม
หยาบหรือละเอียดก็ตาม
เลวหรือประณีตก็ตาม
อยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม
อันเป็นไปกับด้วยอาสวะ เป็นปัจจัยแก่อุปาทาน

นี้เรียกว่า
อุปาทานขันธ์ คือสัญญาภิกษุทั้งหลาย !

สังขารอย่างใดอย่างหนึ่ง
ทั้งที่เป็นอดีต
อนาคตหรือปัจจุบันก็ตาม
เป็นภายในหรือภายนอกก็ตาม
หยาบหรือละเอียดก็ตาม
เลวหรือประณีตก็ตาม
อยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม
อันเป็นไปกับด้วยอาสวะ เป็นปัจจัยแก่อุปาทาน

นี้เรียกว่า
อุปาทานขันธ์ คือสังขารภิกษุทั้งหลาย !

วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง
ทั้งที่เป็นอดีต
อนาคตหรือปัจจุบันก็ตาม
เป็นภายในหรือภายนอกก็ตาม
หยาบหรือละเอียดก็ตาม
เลวหรือประณีตก็ตาม
อยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม
อันเป็นไปกับด้วยอาสวะ เป็นปัจจัยแก่อุปาทาน

นี้เรียกว่า
อุปาทานขันธ์ คือวิญญาณ

ภิกษุทั้งหลาย !
เหล่านี้เรียกว่า อุปาทานขันธ์ห้า


( บาลี – ขนฺธ. สํ. ๑๗/๕๘-๖๐/๙๕-๙๖ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com