ความพอใจเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ทุกข์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต

ทุกข์ทั้งหมดนั้น
มีฉันทะเป็นมูล มีฉันทะเป็นเหตุ

เพราะว่า
ฉันทะเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ทุกข์ใด ๆ อันจะเกิดขึ้นในอนาคต

ทุกข์ทั้งหมดนั้น
ก็มีฉันทะเป็นมูล มีฉันทะเป็นเหตุ

เพราะว่า
ฉันทะเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์และทุกข์ใด ๆ ที่เกิดขึ้น

ทุกข์ทั้งหมดนั้น
ก็มีฉันทะเป็นมูล มีฉันทะเป็นเหตุ

เพราะว่า
ฉันทะเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์


( บาลี – สฬา. สํ. ๑๘/๔๐๓/๖๒๗ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com