สิ่ง ๆ นั้นมีอยู่
ความรอดออกไปได้จึงปรากฏภิกษุทั้งหลาย !
สิ่งซึ่งมิได้เกิด มิได้เป็น มิได้ถูกกระทำ
มิได้ถูกอะไรปรุง นั้นมีอยู่

ภิกษุทั้งหลาย !
ถ้าหากว่าสิ่งที่มิได้เกิด มิได้เป็น
มิได้ถูกอะไรทำ มิได้ถูกอะไรปรุง

จักไม่มีอยู่แล้วไซร้

ความรอดออกไปได้ของสิ่งที่เกิด
ที่เป็น ที่ถูกอะไรทำ ที่ถูกอะไรปรุง

ก็จักไม่ปรากฏเลยภิกษุทั้งหลาย !
เพราะเหตุที่มีสิ่งซึ่งมิได้เกิด มิได้เป็น
มิได้ถูกกระทำ มิได้ถูกอะไรปรุง นั่นเอง

จึงได้มีความรอดออกไปได้
ของสิ่งที่เกิด ที่เป็น
ที่ถูกอะไรทำ ที่ถูกอะไรปรุง ปรากฏอยู่


( บาลี – ขุ.-ธ.-อุ.-อิติวุ.-สุตฺต. ขุ. ๒๕/๒๐๗-๒๐๘/๑๖๐ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com