กรรมเก่า กรรมใหม่ภิกษุทั้งหลาย !
กรรมเก่า เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !
จักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ มนะ

อันเธอทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็น
ปุราณกัมม อภิสังขตะ
อภิสัญเจตยิตะ เวทนียะ

ภิกษุทั้งหลาย !
นี้เรียกว่า กรรมเก่าภิกษุทั้งหลาย !
กรรมใหม่ เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !
ข้อที่บุคคลกระทำกรรม
ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ ในกาลบัดนี้ อันใด

ภิกษุทั้งหลาย !
อันนี้เรียกว่า กรรมใหม่ภิกษุทั้งหลาย !
กัมมนิโรธ เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !
ข้อที่บุคคลถูกต้องวิมุตติ เพราะความดับแห่ง
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันใด

ภิกษุทั้งหลาย !
อันนี้เรียกว่า กัมมนิโรธภิกษุทั้งหลาย !
กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา เป็นอย่างไรเล่า ?

กัมมนิโรธคามินีปฏิปทานั้น คือ
อริยอัฏฐังคิกมรรค นี้นั่นเอง

ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ

( สัมมาทิฏฐิ )
ความเห็นชอบ

( สัมมาสังกัปปะ )
ความดำริชอบ

( สัมมาวาจา )
วาจาชอบ

( สัมมากัมมันตะ )
การงานชอบ

( สัมมาอาชีวะ )
อาชีวะชอบ

( สัมมาวายามะ )
ความเพียรชอบ

( สัมมาสติ )
ความระลึกชอบ

( สัมมาสมาธิ )
ความตั้งใจมั่นชอบ

ภิกษุทั้งหลาย !
นี้เรียกว่า กัมมนิโรธคามินีปฏิปทาภิกษุทั้งหลาย !
ด้วยประการดังนี้แล

กรรมเก่า
เราได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลาย

กรรมใหม่
เราก็แสดงแล้ว

กัมมนิโรธ
เราก็ได้แสดงแล้ว

กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา
เราก็ได้แสดงแล้ว

ภิกษุทั้งหลาย !
กิจใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูล
อาศัยความเอ็นดูแล้ว จะพึงทำแก่สาวกทั้งหลาย

กิจนั้น เราได้ทำแล้วแก่พวกเธอ

ภิกษุทั้งหลาย !
นั่นโคนไม้ นั่นเรือนว่าง

พวกเธอจงเพียรเผากิเลส อย่าได้ประมาท
อย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลย

นี่แล เป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนของเรา
แก่เธอทั้งหลาย


( บาลี – สฬา. สํ. ๑๘/๑๖๖-๑๖๗/๒๒๗-๒๓๑ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com