การให้ผลของกรรมภิกษุทั้งหลาย !
วิบากแห่งกรรมทั้งหลาย เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !
เรากล่าววิบากแห่งกรรมทั้งหลายว่า
มีอยู่สามอย่าง คือ

วิบากในทิฏฐธรรม

หรือว่า
วิบากในอุปปัชชะ

หรือว่า
วิบากในอปรปริยายะ

ภิกษุทั้งหลาย !
นี้เรากล่าวว่า วิบากแห่งกรรมทั้งหลาย


( บาลี – ปญฺจก.-ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๕๘-๔๖๖/๓๓๔ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com