การแสวงหาที่ประเสริฐภิกษุทั้งหลาย !
การแสวงหาที่ประเสริฐ เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !
บุคคลบางคนในกรณีนี้

ตนเองมีความเกิดเป็นธรรมดา
ก็รู้จักโทษในสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดา

แล้วแสวงหานิพพาน
อันเป็นธรรมไม่เกิด

เป็นธรรมเกษมจากโยคะ
ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าตนเองมีความแก่เป็นธรรมดา
ก็รู้จักโทษในสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา

แล้วแสวงหานิพพาน
อันเป็นธรรมไม่แก่

เป็นธรรมเกษมจากโยคะ
ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าตนเองมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา
ก็รู้จักโทษในสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา

แล้วแสวงหานิพพาน
อันเป็นธรรมไม่เจ็บไข้

เป็นธรรมเกษมจากโยคะ
ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าตนเองมีความตายเป็นธรรมดา
ก็รู้จักโทษในสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดา

แล้วแสวงหานิพพาน
อันเป็นธรรมไม่ตาย

เป็นธรรมเกษมจากโยคะ
ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าตนเองมีความโศกเป็นธรรมดา
ก็รู้จักโทษในสิ่งที่มีความโศกเป็นธรรมดา

แล้วแสวงหานิพพาน
อันเป็นธรรมไม่โศก

เป็นธรรมเกษมจากโยคะ
ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าตนเองมีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดา
ก็รู้จักโทษในสิ่งที่มีความเศร้าหมอง
โดยรอบด้านเป็นธรรมดา

แล้วแสวงหานิพพาน
อันเป็นธรรมไม่เศร้าหมองโดยรอบด้าน

เป็นธรรมเกษมจากโยคะ
ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า

ภิกษุทั้งหลาย !
นี้คือ การแสวงหาที่ประเสริฐ


( บาลี – มู. ม. ๑๒/๓๑๖/๓๑๕ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com