อวิชชาและวิชชาพระองค์ผู้เจริญ !

พระองค์กล่าวว่า อวิชชา อวิชชา ดังนี้
ก็อวิชชานั้นเป็นอย่างไร ?

และด้วยเหตุเท่าไร
บุคคลจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งอวิชชา

แน่ะภิกษุ !
ความไม่รู้อันใดเป็นความไม่รู้ในทุกข์

เป็นความไม่รู้ในเหตุให้เกิดทุกข์

เป็นความไม่รู้ในความดับไม่เหลือของทุกข์

และเป็นความไม่รู้
ในทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์

นี้เราเรียกว่า อวิชชา

และบุคคลชื่อว่าถึงแล้วซึ่งอวิชชา
ก็เพราะเหตุไม่รู้ความจริงมีประมาณเท่านี้แลพระองค์ผู้เจริญ !

พระองค์กล่าวว่า วิชชา วิชชา ดังนี้
ก็วิชชานั้นเป็นอย่างไร ?

และด้วยเหตุเท่าไร
บุคคลจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งวิชชา

แน่ะภิกษุ !
ความรู้อันใดเป็นความรู้ในทุกข์

เป็นความรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์

เป็นความรู้ในความดับไม่เหลือของทุกข์

และเป็นความรู้
ในทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์

นี้เราเรียกว่า วิชชา

และบุคคลชื่อว่าถึงแล้วซึ่งวิชชา
ก็เพราะเหตุรู้ความจริงมีประมาณเท่านี้แลภิกษุทั้งหลาย !
เพราะเหตุนั้นในกรณีนี้

พวกเธอพึงทำความเพียร
เพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่า นี้เป็นทุกข์

นี้เป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์

นี้เป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์

นี้เป็นทางดำเนิน
ให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ ดังนี้เถิด


( บาลี – มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๓๘-๕๓๙/๑๖๙๔-๑๖๙๕ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com