พอรู้อริยสัจสี่ ทุกข์เหลือน้อยภิกษุทั้งหลาย !
เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ ว่าอย่างไร

ฝุ่นนิดหนึ่ง
ที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้กับมหาปฐพีนี้
ข้างไหนจะมากกว่ากัน ?

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !
มหาปฐพีนั่นแหละเป็นดินที่มากกว่า

ฝุ่นนิดหนึ่งเท่าที่ทรงช้อนขึ้น
ด้วยปลายพระนขานี้ 
เป็นของมีประมาณน้อย

ฝุ่นนั้นเมื่อนำเข้าไปเทียบกับมหาปฐพี
ย่อมไม่ถึงซึ่งการคำนวณได้ เปรียบเทียบได้
ไม่เข้าถึงแม้ซึ่งกะละภาค ภิกษุทั้งหลาย !
อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น

สำหรับอริยสาวก
ผู้ถึงพร้อมด้วยสัมมาทิฏฐิ รู้พร้อมเฉพาะแล้ว

ความทุกข์ของท่าน
ส่วนที่สิ้นไปแล้ว หมดไปแล้ว ย่อมมีมากกว่า
ความทุกข์ที่ยังเหลืออยู่ มีประมาณน้อย

เมื่อนำเข้าไปเทียบกับกองทุกข์
ที่สิ้นไปแล้ว หมดไปแล้วในกาลก่อน
ย่อมไม่ถึงซึ่งการคำนวณได้ เปรียบเทียบได้
ไม่เข้าถึงแม้ซึ่งกะละภาค

นั่นคือความทุกข์ของโสดาบัน
ผู้สัตตักขัตตุปรมะ ผู้เห็นชัดตามเป็นจริงว่า

ทุกข์เป็นอย่างนี้

เหตุให้เกิดทุกข์
เป็นอย่างนี้

ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์
เป็นอย่างนี้

ทางดำเนินให้ถึงซึ่ง
ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ ดังนี้ภิกษุทั้งหลาย !
เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้

เธอพึงประกอบโยคกรรม
อันเป็นเครื่องกระทำให้รู้ว่า

ทุกข์เป็นอย่างนี้

เหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์
เป็นอย่างนี้

ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์
เป็นอย่างนี้

ทางดำเนินให้ถึงซึ่ง
ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ ดังนี้


( บาลี – มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๗๒/๑๗๔๗ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com