ความสะดุ้งหวาดเสียวเพราะอุปาทานภิกษุทั้งหลาย !
เราจักแสดงความสะดุ้งหวาดเสียว
เพราะอุปาทานแก่พวกเธอ

เธอทั้งหลายจงฟังข้อนั้น
กระทำไว้ในใจให้สำเร็จประโยชน์

เราจักกล่าวบัดนี้

ภิกษุทั้งหลาย !
ความสะดุ้งหวาดเสียวเพราะอุปาทาน
เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !
ในโลกนี้บุถุชนผู้ไม่ได้ยินได้ฟัง

ไม่ได้เห็นพระอริยเจ้า
ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้า
ไม่ถูกแนะนำในธรรมของพระอริยเจ้า

ไม่ได้เห็นสัตบุรุษ
ไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ
ไม่ถูกแนะนำในธรรมของสัตบุรุษ

เขาย่อมตามเห็นอยู่เป็นประจำ ซึ่งรูป
โดยความเป็นตนบ้าง

ย่อมตามเห็นอยู่เป็นประจำ ซึ่งตน
ว่ามีรูปบ้าง

ย่อมตามเห็นอยู่เป็นประจำ ซึ่งรูป
ว่ามีอยู่ในตนบ้าง

ย่อมตามเห็นอยู่เป็นประจำ ซึ่งตน
ว่ามีอยู่ในรูปบ้าง

แต่รูปนั้นย่อมแปรปรวน
ย่อมเป็นโดยประการอื่นแก่เขา

วิญญาณของเขา
ก็เป็นวิญญาณที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามความแปรปรวนของรูป
เพราะความแปรปรวนของรูป ได้มีโดยประการอื่นความเกิดขึ้นแห่งธรรม
เป็นเครื่องสะดุ้งหวาดเสียว อันเกิดมาจาก
การเปลี่ยนแปลงไปตามความแปรปรวนของรูป
ย่อมครอบงำจิตของเขา ตั้งอยู่

เพราะความที่จิตถูกครอบงำ
ด้วยธรรมเป็นเครื่องสะดุ้งหวาดเสียว
เขาก็เป็นผู้หวาดสะดุ้ง คับแค้น พะว้าพะวัง
และสะดุ้งหวาดเสียวอยู่ด้วยอุปาทาน

… … … … … … …

ในกรณีที่เกี่ยวกับเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
 ก็มีข้อความที่ตรัสเหมือนกับในกรณีแห่งรูป

… … … … … … …

ภิกษุทั้งหลาย !
ความสะดุ้งหวาดเสียวเพราะอุปาทาน
ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ แล


( บาลี – ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๐-๒๒/๓๑-๓๒ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้ภิกษุทั้งหลาย !
เราจักแสดงความสะดุ้งหวาดเสียว
เพราะอุปาทานแก่พวกเธอ

เธอทั้งหลายจงฟังข้อนั้น
กระทำไว้ในใจให้สำเร็จประโยชน์

เราจักกล่าวบัดนี้

ภิกษุทั้งหลาย !
ความสะดุ้งหวาดเสียวเพราะอุปาทาน
เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !
ในกรณีนี้ บุถุชนผู้ไม่มีการสดับ

ย่อมตามเห็นอยู่เป็นประจำซึ่งรูปว่า
นั่นของเรา นั่นเป็นเรา
นั่นเป็นอัตตาของเรา ดังนี้

แต่รูปนั้นย่อมแปรปรวน
ย่อมเป็นโดยประการอื่นแก่เขา

เพราะความแปรปรวน
เป็นโดยประการอื่นแห่งรูป
โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส
อุปายาสทั้งหลาย ย่อมเกิดขึ้นแก่บุถุชนนั้น

… … … … … … …

ในกรณีแห่งเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ก็มีข้อความที่ตรัสเหมือนกับในกรณีแห่งรูป

… … … … … … …

ภิกษุทั้งหลาย !
ความสะดุ้งหวาดเสียวเพราะอุปาทาน
ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ แล


( บาลี – ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๔/๓๔ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com