ความรู้สึกของบุถุชน
ไขว้กันอยู่เสมอต่อหลักแห่งอริยสัจ

พระสูตร
 
1
Create by buddha-quote.com