มิใช่ขณะ มิใช่สมัย
ในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์

พระสูตร
1
Create by buddha-quote.com