อุปาทานกับอุปาทานขันธ์
มิใช่อันเดียวกัน

พระสูตร


 


อุปาทานและที่ตั้งแห่งอุปาทาน
( อายตนะ )

พระสูตร


 


อุปาทานและที่ตั้งแห่งอุปาทาน
( ขันธ์ห้า )

พระสูตร
1
Create by buddha-quote.com