ผู้รักตัวเอง
ไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น

พระสูตร
 

 


ธรรมที่ควรกำหนดรู้ ควรละ
ควรทำให้เจริญ ควรทำให้แจ้ง
( นัยที่ ๒ )

พระสูตร
1
Create by buddha-quote.com