ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เว้นขาดจากการทำเดรัจฉานวิชา

พระสูตร


 


ธรรมมีอุปการะมาก
แก่การบรรลุสัจจะ

พระสูตร


 


ความพยายามที่มีผล
ความเพียรที่มีผล

พระสูตร


 


ความแตกต่างของอกุศลมูล
ราคะ โทสะ โมหะ

พระสูตร
1
Create by buddha-quote.com