การเกี่ยวข้องกันของนักบวชกับคฤหัสถ์

พระสูตร


 


ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจ ๔ ประการ
( สอนธรรมะฆราวาสที่ใกล้เสียชีวิต )

พระสูตร
1
Create by buddha-quote.com