หลักการดำรงชีพ
เพื่อประโยชน์สุขในวันนี้

พระสูตร
 
1
Create by buddha-quote.com