ธรรมสี่ประการย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้
ธรรมสี่ประการ

พระสูตร


 


การตอบแทนคุณ
มารดาบิดาอย่างสูงสุด

พระสูตร

1
Create by buddha-quote.com