ธรรมทั้งหลายทั้งปวง
มีนิพพานเป็นที่สุด

พระสูตร
 
1
Create by buddha-quote.com