เจริญสมาธิแล้ว
จักรู้ได้ตามเป็นจริง

พระสูตร
  

 


ขันธ์ห้าไม่เที่ยง
เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา

พระสูตร

1
Create by buddha-quote.com