ธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์
ในปัจจุบันและสัมปรายะ

พระสูตร
 
1
Create by buddha-quote.com