ความต่างกันระหว่าง
ผู้ให้ทานและผู้ไม่ให้ทาน

พระสูตร
   
1
Create by buddha-quote.com