ที่ที่ไม่มีโศก ไม่มีธุลี ไม่มีความคับแค้น

พระสูตร


 


เห็นอัสสาทะ เห็นอาทีนวะ
ในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญชน์

พระสูตร

1
Create by buddha-quote.com