ความเข้าใจผิดเรื่องกรรม
ที่อริยบุคคลจะต้องละได้

พระสูตร
1
Create by buddha-quote.com