ธรรมทั้งหลายทั้งปวง
มีนิพพานเป็นที่สุด

พระสูตร


 


ความร้อนอื่นที่ใหญ่หลวงกว่า
น่ากลัวกว่านรก

พระสูตร
1
Create by buddha-quote.com