ความเพียรสามารถทำได้ทุกอิริยาบถ ( ๒ )

พระสูตร
  
1
Create by buddha-quote.com