บาปกรรมอย่างเดียวกัน
แต่รับวิบากกรรมต่างกัน

พระสูตร


 


รายละเอียดที่ควรทราบ
เกี่ยวกับเรื่องกรรม

พระสูตร
1
Create by buddha-quote.com