การเกี่ยวข้องกันของนักบวชกับคฤหัสถ์

พระสูตร


 


ความเข้าใจผิดเรื่องกรรม
ที่อริยบุคคลจะต้องละได้

พระสูตร


 


ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เว้นขาดจากการทำเดรัจฉานวิชา

พระสูตร
  

 


สิ่งที่ใคร ๆ ในโลกไม่ได้ตามปราถนา

พระสูตร
1
Create by buddha-quote.com