ไม่สามารถจะบรรลุผลได้
ด้วยเหตุปัจจัยที่ผิด

พระสูตร
 

 


บาปกรรมอย่างเดียวกัน
แต่รับวิบากกรรมต่างกัน

พระสูตร


 


สิ่ง ๆ นั้นมีอยู่
ความรอดออกไปได้จึงปรากฏ

พระสูตร
 

 


ธรรมชาติที่รู้ธรรมชาติที่ตาย

คือ ธรรมชาติที่ไม่ตาย

รับฟังธรรม


 


ยึดถือกายเป็นตัวตน
ยังดีกว่ายึดถือจิตเป็นตัวตน

พระสูตร
1
Create by buddha-quote.com