อย่าให้จิตผูกติดกับอารมณ์
ด้วยอำนาจแห่งความเพลิน

รับฟังธรรม
    

 


สิ่งที่พระอริยเจ้าทั้งหลาย

เห็นว่าเป็นความสุข

พระสูตร


 


เหตุแห่งการเกิดในครรภ์

เหตุแห่งการดำรงอยู่ของชีวิต

พระสูตร


 


อานิสงส์แห่งอานาปานสติ เจ็ดประการ

พระสูตร
 
12
Create by buddha-quote.com