สัตว์เกิดกลับมาเป็นมนุษย์มีน้อย
เพราะไม่รู้อริยสัจ

พระสูตร
  
1
Create by buddha-quote.com