ผู้ไม่ประมาทในความตายอย่างแท้จริง

พระสูตร
 

 


มนุษย์เป็นอันมากได้ยึดถือเอาที่พึ่งผิด ๆ

พระสูตร
 

 


ทรงสอนเฉพาะเรื่องทุกข์
และความดับสนิทของทุกข์

พระสูตร


 


สงเคราะห์ผู้อื่นด้วยการให้รู้อริยสัจสี่

พระสูตร


 


พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้อริยสัจสี่

พระสูตร


 


ทรงพระนามว่าอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
เพราะได้ตรัสรู้อริยสัจสี่

พระสูตร


 


ต้องท่องเที่ยวมาแล้ว
เพราะไม่รู้อริยสัจสี่

พระสูตร

1
Create by buddha-quote.com