ความมีขึ้นแห่งภพ
แม้มีอยู่ชั่วขณะก็น่ารังเกียจ

พระสูตร

12
Create by buddha-quote.com