ทรงสอนเฉพาะเรื่องทุกข์
และความดับสนิทของทุกข์

พระสูตร
        
123
Create by buddha-quote.com