ธรรมสี่ประการย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้
ธรรมสี่ประการ

พระสูตร


 


การตอบแทนคุณ
มารดาบิดาอย่างสูงสุด

พระสูตร
 

 


รายละเอียดที่ควรทราบ
เกี่ยวกับเรื่องกรรม

พระสูตร
    

 


ระดับต่าง ๆ แห่งบุคคล
ผู้ถอนตัวขึ้นจากทุกข์

พระสูตร
12
Create by buddha-quote.com