ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์
ผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์

พระสูตร


 


ผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์
ผู้นั้นย่อมไม่หลุดพ้นไปได้จากทุกข์

พระสูตร
     

 


เห็นวิญญาณเกิดในขันธ์ทั้งสี่
แล้วต้องทำอย่างไรต่อ

รับฟังธรรม

12
Create by buddha-quote.com