ระดับต่าง ๆ แห่งบุคคล
ผู้ถอนตัวขึ้นจากทุกข์

พระสูตร
  

 


ทรงสอนเฉพาะเรื่องทุกข์
และความดับสนิทของทุกข์

พระสูตร
  
Create by buddha-quote.com