มนุษย์เป็นอันมากได้ยึดถือเอาที่พึ่งผิด ๆ

พระสูตร
  

 


ธรรมสี่ประการย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้
ธรรมสี่ประการ

พระสูตร


 


การตอบแทนคุณ
มารดาบิดาอย่างสูงสุด

พระสูตร
 

 


รายละเอียดที่ควรทราบ
เกี่ยวกับเรื่องกรรม

พระสูตร

Create by buddha-quote.com