ผู้ที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกันหาได้ยาก

พระสูตร
    
12
Create by buddha-quote.com